طریقه نصب فیزیکی مودم
  • دستگاه تلفن خود را از پریز تلفن جدا کنید.
  • اسپلیتر را از قسمت Lineمانند شکل روبرو به پریز تلفن وصل نمایید.
  • دستگاه گوشی تلفن خود را به خروجی Phoneاسپلیتر متصل کنید.
  • مودم خود را به خروجی Modemاسپلیتر متصل نمایید.
  • مودم را با توجه به نوع کابل (LANیا USB) به سیستم خود (پورت LANیا پورت USBسیستم ) وصل کنید.
طریقه نصب مودم
در شرایطی که از بیشتر از یک دستگاه تلفن روی خط ADSL خود استفاده می کنید و یا Caller IDجدا و یا دستگاه فکس روی خط ADSL خود دارید، به ازای هر یک از این دستگاه ها حتما یک اسپلیتر جداگانه تهیه کنید و دستگاه مورد نظر را به خروجی phoneآن وصل نمائید.
دقت کنید که دوشاخه ای که سیم متصل شده به اسپلیتر از طریق آن به پریز تلفن وصل می شود، دارای کیت ضد برق نباشد. در چنین شرایطی تنها هنگامی که تلفن مشغول است ( مثل هنگامی که گوشی تلفن را برداشته اید ) اتصال شما به اینترنت برقرار است. این نوع دو شاخه را با دوشاخه معمولی تعویض کنید و همچنین در صورتی که از صفربند تلفن استفاده می کنید آن را حتما بعد از اسپلیتر و به قسمت Phone آن وصل نمائید.